Flame for Peace 2025

Brüssel – Maastricht – Aachen – Winterberg – Berlin – Warschau – Lviv
Bruksela – Maastricht – Akwizgran – Winterberg – Berlin – Warszawa – Lwów

10. August – 21. September 2024
ca. 1700 km

Verschoben auf 2025!
Przesunięty na rok 2025

Weshalb? Dlaczego? Для чого?
Weshalb ein Friedenslauf?
flame for peace war 2014 unser erster Friedenslauf. Damals ging es ca. 2800 km durch 12 Länder von Sarajevo nach Aachen. Anlass war der 100ste Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs.
Für den Lauf 2025 ist der russische Überfall auf die Ukraine der Anlass für unseren Lauf. Natürlich wissen/wussten wir bei der Planung 2023/2024 nicht, wie die Situation im Spätsommer 2025 sein wird. Aber vollkommen unabhängig davon ist unser Wunsch und unsere Forderung, Konflikte immer friedlich und ohne Waffengewalt zu lösen und Kriege möglichst schnell zu beenden.
Unser Ziel: ein friedliches Europa von Brüssel bis Moskau!

Dlaczego Bieg Pokojowy?
„Płomień dla Pokoju” był naszym pierwszym biegiem pokojowym w 2014 roku. W tym czasie od Sarajewa do Akwizgranu było około 2800 km przez 12 krajów. Okazją była 100 rocznica wybuchu I Wojny Światowej. W perspektywie roku 2024 powodem naszego Biegu Pokoju jest rosyjski atak na Ukrainę. Oczywiście planując jesień 2023 nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja późnym latem 2024 roku. Jednak całkowicie niezależnie od tego, naszym życzeniem i żądaniem jest zawsze pokojowe rozwiązywanie konfliktów bez użycia siły zbrojnej oraz możliwość najszybszego zakończenia wojny.
Nasz cel: epokojna Europa od Brukseli po Moskwę!

Яка мета «Забігу заради миру»?
«Вогонь миру» став нашим першим мирним забігом у 2014 році. Тоді він був завдовжки приблизно 2800 км і пройшов крізь 12 країн, з’єднавши Сараєво і Ахен. Нагодою стала 100-та річниця початку Першої світової війни.
Приводом для проведення забігу у 2025 році є напад Росії на Україну. Звісно, ​​коли ми планували захід восени 2023 року, ми не знали, якою буде ситуація наприкінці літа 2025 року. Але абсолютно незалежно від цього, нашим бажанням і вимогою є вирішувати конфлікти завжди мирним шляхом та без зброї, а також якнайшвидше припиняти війни.
Наша мета: мирна Європа від Брюсселя до Москви!

Wie? Jak? Як?
Wie laufen wir?
Der Lauf ist kein Wettkampf. Und niemand wird 1700 km joggen müssen. Aber unsere Fackel des Friedens wird die gesamte Strecke von Brüssel bis in die Ukraine brennen.
Vielleicht wird es Läufer*innen geben, die die ganze Strecke laufen. Bestimmt wird es Läufer*innen geben, die uns ein paar Tage begleiten. Garantiert werden Läufer*innen eine Tagesetappe als Staffel laufen. Zwischen den Städten werden wir oft nur eine handvoll Läufer*innen sein.
Aber wir wünschen uns, dass wir am Ende einer Etappe von Schulklassen und Sportvereinen in die Stadt begleitet werden – dann auch gerne im Schritttempo. Vielleicht folgt dann ein offizieller Empfang mit kurzem Rahmenprogramm. Nach einem gemeinsamen Abendessen übernachten wir in einer Jugendherberge oder einer Turnhalle. Nach dem Frühstück starten wir zur nächsten Etappe, wo uns wiederum lokale Gruppen aus der Stadt herausführen.

Jak biegniemy?
Bieg to nie zawody i nikt nie będzie musiał w całości te 1700 km przebiec, ale nasza pochodnia pokoju będzie płonąć od Brukseli po Ukrainę. Być może znajdą się biegacze, którzy przebiegną całą trasę. Na pewno znajdą się biegacze, którzy będą nam towarzyszyć przez kilka dni. Jak również będą biegacze, którzy przebiegną tylko dzienna trasę etapu. Pomiędzy miastami często będzie nas tylko garstka biegaczy. Chcielibyśmy jednak, aby na zakończenie etapu do miasta, towarzyszyły nam klasy szkolne i kluby sportowe – najlepiej w tempie spacerowym. Być może nastąpi oficjalne przyjęcie z krótkim programem towarzyszącym. Po wspólnej kolacji spędzamy noc w schronisku młodzieżowym lub salach sportowych. Po śniadaniu rozpoczynamy kolejny etap, w którym lokalne grupy wyprowadzają nas z miasta.

Як ми біжимо?
Пробіг – це не змагання. І нікому не доведеться бігти всі 1700 км. Але наш факел миру палатиме від Брюсселя до України.
Можливо будуть охочі пробігти весь маршрут. Обов’язково знайдуться ті, хто супроводжуватимуть нас кілька днів поспіль. Учасники гарантовано бігтимуть щоденний етап у форматі естафети. Ймовірно, між містами бігтимуть лише кілька учасників.
Але нам би хотілось, аби наприкінці кожного етапу в містах нас супроводжували школярі та члени спортивних клубів – переважно в пішому форматі. Також бажано, щоб у населених пунктах, куди ми прибуватимемо, відбувались офіційні прийоми із короткою супровідною програмою, а після спільної вечері ми б ночували в молодіжних хостелах або в спортивних залах. Після ранкового сніданку ми починатимемо наступний етап, а місцеві волонтери проводжатимуть нас за межі міст.

Warum? Dlaczego? Чому?
Warum Brüssel, warum Lviv?
Brüssel ist Sitz vieler Institutionen der Europäischen Union.
Im „Vertrag über die Europäische Union“ heißt es in Artikel 2:

Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.

und in Artikel 3.1:

Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.

Wenn wir auch nicht jede Politik der Europäischen Union teilen, so teilen wir doch diese Werte und den Wunsch nach Frieden.
Lviv wurde als Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk zum Ziel des Laufes gewählt.

Dlaczego Bruksela, dlaczego Lwów?
Bruksela jest siedzibą wielu instytucji Unii Europejskiej.
Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi:

Wartości, na których opiera się Unia, to poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności oraz poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne wszystkim państwom członkowskim w społeczeństwie charakteryzującym się pluralizmem, niedyskryminacją, tolerancją, sprawiedliwością, solidarnością oraz równością kobiet i mężczyzn.

w artykule 3.1:

Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów.

Nawet jeśli nie podzielamy każdej polityki Unii Europejskiej, podzielamy te wartości i pragnienie pokoju.
Na cel biegu wybrano Lwów, na znak solidarności z narodem ukraińskim.

Чому Брюссель, чому Львів?
Брюссель є місцем розташування багатьох установ Європейського Союзу.

У Статті 2 Договору про Європейський Союз йдеться:
Цінності, на яких заснований Союз, – це повага до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, яке характеризується плюралізмом, недискримінацією, толерантністю, справедливістю, солідарністю та рівністю між жінками та чоловіками.

і в статті 3.1:
Метою Союзу є сприяння миру, його цінностям і добробуту його народів.

Навіть якщо ми не поділяємо думку кожної політичної сили в Європейському Союзі, ми поділяємо саме ці цінності та прагнення до миру.
Львів був обраний пунктом забігу на знак солідарності з українським народом.

Wann? Kiedy? Коли?
Wann laufen wir?
Start am Samstag, 10. August
Ankunft am Samstag, 21. September, https://de.wikipedia.org/wiki/Weltfriedenstag

Also 43 Lauftage mit ca. 40 km pro Tag.

Kiedy biegniemy?
Start w sobotę 10 sierpnia
Zakończenie w sobotę 21 września, https://de.wikipedia.org/wiki/Weltfriedenstag

Czyli 43 dni biegania po około 40 km dziennie.

Коли ми біжимо?
Початок забігу в суботу, 10 серпня
Прибуття в суботу, 21 вересня, https://de.wikipedia.org/wiki/Weltfriedenstag

Загалом 43 дні забігу та приблизно 40 км на день.

Wo? Gdzie? Де?
Wo laufen wir? (Grobe Etappenplanung)
Gdzie biegniemy (Przybliżone planowanie sceniczne)
Куди ми біжимо? (Попередній план кожного етапу)

# Datum
Дата
Start
Старт
Ziel
Ціль
km/Tag
Км/день
km insgesamt
Загальна відстань
1 10.08.24 Brüssel
Брюссель
Tienen (B)
Тінен (B)
44 44
2 11.08.24 Tienen (B)
Тінен (B)
Maastricht
Маастріхт (NL)
57 101
3 12.08.24 Maastricht
Маастріхт (NL)
Aachen
Аахен (D)
32 133
4 13.08.24 Aachen
Аахен (D)
Düren
Дюрен
32 165
5 14.08.24 Düren
Дюрен
Köln
Кельн
40 205
6 15.08.24 Köln
Кельн
Gummersbach
Гуммерсбах
50 255
7 16.08.24 Gummersbach
Гуммерсбах
Lennestadt
Леннештадт
45 300
8 17.08.24 Lennestadt
Леннештадт
Winterberg
Вінтерберг
38 338
9 18.08.24 Winterberg
Вінтерберг
Korbach
Корбах
30 368
10 19.08.24 Korbach
Корбах
Kassel
Кассель
50 418
11 20.08.24 Kassel
Кассель
Göttingen
Геттінген
47 465
12 21.08.24 Göttingen
Геттінген
Herzberg am Harz
Херцберг-ам-Харц
38 503
13 22.08.24 Herzberg am Harz
Херцберг-ам-Харц
Elbingerode (Harz)
Ельбінгероде (Харц)
40 543
14 23.08.24 Elbingerode (Harz)
Ельбінгероде (Харц)
Gröningen
Гронінген
40 583
15 24.08.24 Gröningen
Гронінген
Magdeburg
Магдебург
40 623
16 25.08.24 Magdeburg
Магдебург
Ziesar
Цизар
43 666
17 26.08.24 Ziesar
Цизар
Potsdam
Потсдам
60 726
18 27.08.24 Potsdam
Потсдам
Berlin
Берлін
30 756
19 28.08.24 Berlin
Берлін
Fürstenwalde
Фюрстенвальде
52 808
20 29.08.24 Fürstenwalde
Фюрстенвальде
Frankfurt (Oder)
Франкфурт-на-Одері
35 843
21 30.08.24 Bergfest (Ruhetag)
Бергфест (день відпочинку)
843
22 31.08.24 Frankfurt (Oder)
Франкфурт-на-Одері
Poźrzadło
Позьжадло
(PL)
50 893
23 01.09.24 Poźrzadło
Позьжадло
(PL)
Trzciel
Тшцель
50 943
24 02.09.24 Trzciel
Тшцель
Buk
Бук
46 989
25 03.09.24 Buk
Бук
Posen
Познань
32 1021
26 04.09.24 Posen
Познань
Wreschen
Вжесня
48 1069
27 05.09.24 Wreschen
Вжесня
Konin
Конін
51 1120
28 06.09.24 Konin
Конін
Kłodawa
Клодава
44 1164
29 07.09.24 Kłodawa
Клодава
Kutno
Кутно
30 1194
30 08.09.24 Kutno
Кутно
Sochaczew
Сохачев
63 1257
31 09.09.24 Sochaczew
Сохачев
Błonie
Блонє
27 1284
32 10.09.24 Błonie
Блонє
Warschau
Варшава
27 1311
33 11.09.24 Warschau
Варшава
Góra Kalwaria
Гура-Кальварія
33 1344
34 12.09.24 Góra Kalwaria
Гура-Кальварія
Kozienice
Козеніце
52 1396
35 13.09.24 Kozienice
Козеніце
Lipsko
Ліпсько
52 1448
36 14.09.24 Lipsko
Ліпсько
Annapol
Аннополь
42 1490
37 15.09.24 Annapol
Аннополь
Stalowa Wola
Сталева-Воля
44 1534
38 16.09.24 Stalowa Wola
Сталева-Воля
Sarzyna
Сажина
38 1572
39 17.09.24 Sarzyna
Сажина
Przeworsk
Пшеворськ
38 1610
40 18.09.24 Przeworsk
Пшеворськ
Przemyśl
Пшемисль
(Pol)
42 1662
41 19.09.24 Przemyśl
Пшемисль
(Pol)
Mostyska
Мостиська
(UA)
30 1682
42 20.09.24 Mostyska
Мостиська
(UA)
Horodok
Городок
40 1722
43 21.09.24 Horodok
Городок
Lviv
Львів (UA)
28 1750