Flame for Peace 2025 – Musterbrief

Musterbrief zur Bitte um Unterstützung

English
Nederlands
Deutsch
Mail an potentielle Unterstützer*innen im politischen Raum (Bürgermeister*innen und Parlamente)

Sehr geehrte Frau/Herr …,

Das Aachener Netzwerk für humanitäre Hilfe und interkulturelle Friedensarbeit e.V. (https://aachener-netzwerk.de) und der ukrainische Verein Gora Dobra (Berg des Guten) werden im August/September 2025 einen Friedenslauf von Brüssel nach Lviv ausrichten. Das Aachener Netzwerk hat 2014 den Friedenslauf flame for peace (https://aachener-netzwerk.de/flame-for-peace-2014/) veranstaltet. Damals ging es ca. 2.800 km durch 12 Länder von Sarajevo nach Aachen. Anlass war der 100ste Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs.

Für den Lauf 2025 ist der russische Überfall auf die Ukraine der Anlass. Natürlich wissen wir Stand heute nicht, wie die Situation im Spätsommer 2025 sein wird. Aber vollkommen unabhängig davon ist unser Wunsch und unsere Forderung, Konflikte immer friedlich und ohne Waffengewalt zu lösen und Kriege möglichst schnell zu beenden.

Unser Ziel: ein friedliches Europa von Brüssel bis Moskau!

Um dieses Ziel mit dem Friedenslauf vorantreiben zu können, benötigen wir viel Unterstützung:
– Wir benötigen Unterstützung im politischen Bereich um zu zeigen, dass der Glaube an eine friedlichere Welt auch in den Parlamenten unterstützt wird.
– Wir bitten Prominente und Künstler*innen um Worte, die ihren Wunsch nach Frieden ausdrücken.
– Wir suchen Läufer*innen, die uns helfen, eine optimale Streckenführung zu finden und/oder uns beim Lauf begleiten.
– Wir bitten Schulen, Laufvereine, Friedensgruppen und alle anderen, uns abends die letzten Kilometer in die Etappenorte zu begleiten – und gerne morgens auch wieder hinaus.
– Wir benötigen Übernachtungsmöglichkeiten für die (wenigen) Läufer*innen, die mehrere Tage oder Wochen mit uns laufen und für das Organisationsteam.
– Dankbar sind wir auch, wenn sich jemand vor Ort um die Verpflegung kümmert.

Erste Informationen, unter anderem auch die Laufstrecke mit den Etappenorten, finden Sie unter https://aachener-netzwerk.de/flame-for-peace-2025/.

Hier kommt nun das konkrete Anliegen, wird also jeweils angepasst:

Von allen Europaparlamentariern, Bundestags- und Landtagsabgeordneten an der Laufstrecke, also auch von Ihnen, hätten wir gerne ein paar schriftliche Zeilen, mit denen Sie unseren Lauf und unser (hoffentlich gemeinsames) Ziel unterstützen.

Liebe Grüße aus Aachen und Winterberg

Helmut Hardy
Aachener Netzwerk

Olena Heese
Gora Dobra

Polnisch

E-mail do potencjalnych zwolenników w sferze politycznej (burmistrzów i parlamentów)

Szanowni Państwo,

Akwizgranowa Sieć Pomocy Humanitarnej i Międzykulturowej Pracy na rzecz Pokoju (https://aachener-netzwerk.de) i ukraińskie stowarzyszenie Góra Dobra (Góra Dobra) organizują Bieg Pokoju z Brukseli do Lwowa w sierpniu/wrześniu 2025 r.
Sieć Pomocy Humanitarnej w Aachen (Akwizgran) zorganizowała bieg pokojowy „Płomień dla pokoju” w 2014 roku (https://aachener-netzwerk.de/flame-for-peace-2014/).

W tym czasie od Sarajewa do Akwizgranu było około 2800 km przez 12 krajów. Okazją była 100 rocznica wybuchu I Wojny Światowej.
Powodem Biegu Pokoju w 2025 r. jest rosyjski atak na Ukrainę. Oczywiście na dzień dzisiejszy nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja późnym latem 2025 roku. Jednak całkowicie niezależnie od tego, naszym życzeniem i żądaniem jest zawsze pokojowe rozwiązywanie konfliktów bez użycia siły zbrojnej oraz możliwie szybkie zakończenie wojny.

Nasz cel: spokojna Europa od Brukseli po Moskwę!

Aby osiągnąć ten cel poprzez Bieg Pokoju, potrzebujemy dużego wsparcia:
– Potrzebujemy wsparcia na płaszczyźnie politycznej, aby pokazać, że wiara w bardziej pokojowy świat ma poparcie także w Rządach Krajowych.
– Prosimy celebrytów o słowa, które wyrażają ich pragnienie pokoju.
– Poszukujemy biegaczy, którzy pomogą nam znaleźć optymalną trasę i/lub będą nam towarzyszyć w biegu.
– Prosimy szkoły, kluby sportowe, organizacje pokojowe i wszystkich innych, aby towarzyszyli nam w ostatnich kilometrach do miejsc docelowych wieczorem a także i rano.
– Potrzebujemy noclegu dla (kilku) biegaczy, którzy będą z nami biegać przez kilka dni lub tygodni, oraz dla ekipy organizacyjnej.
– Będziemy wdzięczni wszystkim tym, którzy pomogą nam w zorganizowaniu wyżywienia na miejscu.

Wstępne informacje, w tym trasę biegu z lokalizacją miejsc docelowych, będzie można znaleźć na stronie https://aachener-netzwerk.de/flame-for-peace-2025/.

Zwracamy się do wszystkich z wielka prośbą, przede wszystkim do parlamentarzystów europejskich, Prezydentów miast, wszystkich partii politycznych i obywateli Kraju Polskiego o wsparcie Biegu Pokoju, poprzez transparenty/tablice popierające pokojowe zakończenie wojny na Ukrainie, które jest naszym (miejmy nadzieje wspólnym) celem.

Serdeczne Pozdrowienia z Akwizgranu i Winterberg przesyła
Helmut Hardy oraz Akwizgranowa Sieć Pomocy Humanitarnej

Українська
Шановна пані/пан …,

Аахенська мережа гуманітарної допомоги та міжкультурної миротворчості e.V. (https://aachener-netzwerk.de) та Денис Нагірний з Вінтерберга організовують пробіг миру з Брюсселя до Львова у серпні/вересні 2025 року. Мережа в Аахені організувала забіг „Полум’я миру“ (https://aachener-netzwerk.de/flame-for-peace-2014/) у 2014 році. Тоді пробіг охопив близько 2800 км через 12 країн від Сараєво до Аахена. Приводом стала 100-та річниця початку Першої світової війни.

Для забігу 2025 року приводом стало російське вторгнення в Україну. Звичайно, ми не знаємо сьогодні, якою буде ситуація наприкінці літа 2025 року. Але абсолютно незалежно від цього, наше бажання і наша вимога – завжди вирішувати конфлікти мирним шляхом, без застосування збройної сили і якнайшвидше закінчувати війни.

Наша мета: мирна Європа від Брюсселя до Москви!

Для того, щоб просувати цю мету за допомогою Бігу Миру, ми потребуємо великої підтримки:
– Нам потрібна підтримка на політичній арені, щоб показати, що віра в більш мирний світ також підтримується в парламентах.
– Ми просимо знаменитостей і артистів сказати слова, які виражають їхнє бажання миру.
– Ми шукаємо бігунів, які можуть допомогти нам знайти найкращий маршрут та/або супроводжувати нас під час забігу.
– Ми просимо школи, бігові клуби, групи за мир і всіх інших супроводжувати нас ввечері на останніх кілометрах до сценічних містечок – і з радістю знову вийти вранці.
– Нам потрібне житло для (кількох) бігунів, які бігтимуть з нами кілька днів або тижнів, а також для команди організаторів.
– Ми також будемо вдячні, якщо хтось на місці зможе подбати про харчування.

Початкову інформацію, в тому числі маршрут забігу з місцями проходження етапів, можна знайти на сайті https://aachener-netzwerk.de/flame-for-peace-2025/.

Тепер це конкретний запит, тому буде адаптований у кожному випадку:

Ми хотіли б отримати кілька письмових листів від усіх членів Європейського парламенту, членів Бундестагу та членів Ландтагу вздовж маршруту, включаючи вас, щоб підтримати наш забіг і нашу (сподіваємось, спільну) мету.

З найкращими побажаннями з Аахена та Вінтерберга

Гельмут Харді
1-й голова Аахенської мережі

Ян ван Егмонд
1-й голова Kipepeo

Русский
Уважаемый господин/госпожа …,

Ахенская сеть гуманитарной помощи и межкультурной миротворческой деятельности e.V. (https://aachener-netzwerk.de) и Денис Нагирный из Винтерберга организуют пробег мира из Брюсселя во Львов в августе/сентябре 2025 года. В 2014 году сеть из Аахена организовала пробег „Пламя мира“ (https://aachener-netzwerk.de/flame-for-peace-2014/). Тогда пробег прошел около 2800 км по территории 12 стран от Сараево до Ахена. Поводом послужила 100-летняя годовщина начала Первой мировой войны.

Для пробега 2025 года поводом станет вторжение России на Украину. Конечно, сегодня мы не знаем, какой будет ситуация в конце лета 2025 года. Но совершенно независимо от этого наше желание и наше требование – всегда разрешать конфликты мирным путем, без применения вооруженной силы, и как можно быстрее прекращать войны.

Наша цель – мирная Европа от Брюсселя до Москвы!

Для достижения этой цели с помощью „Бега мира“ нам нужна большая поддержка:
– Нам нужна поддержка на политической арене, чтобы показать, что вера в более мирный мир находит поддержку и в парламентах.
– Мы просим знаменитостей и артистов сказать слова, выражающие их желание мира.
– Мы ищем бегунов, которые могли бы помочь нам найти оптимальный маршрут и/или сопровождать нас во время пробега.
– Мы просим школы, клубы любителей бега, группы сторонников мира и всех остальных сопровождать нас вечером на последних километрах в городах проведения этапа – и с радостью выйти утром.
– Нам необходимо жилье для тех (немногих) участников, которые будут бежать с нами несколько дней или недель, а также для организационной команды.
– Мы также будем благодарны, если кто-то из участников возьмет на себя заботу о питании.

Начальную информацию, включая маршрут пробега с указанием мест проведения этапов, можно найти на сайте https://aachener-netzwerk.de/flame-for-peace-2025/.

Здесь приведена конкретная просьба, которая будет адаптирована в каждом конкретном случае:

Мы хотели бы получить несколько письменных строк от всех депутатов Европарламента, депутатов Бундестага и депутатов Ландтага, расположенных вдоль маршрута, включая Вас, в поддержку нашего пробега и нашей (надеюсь, общей) цели.

С добрыми пожеланиями из Аахена и Винтерберга

Хельмут Харди
1-й председатель Аахенской сети

Ян ван Эгмонд
1-й председатель Kipepeo